اشتباهات مرگبار در انتخاب کلمات کلیدی

 

عدم انتخاب صحیح کلمات کلیدی نمی تواند فروشی که مد نظر دارید، برای شما بیاورد. اما چرا؟

بعضی موقع ها ما تصور میکنیم که به خاطر فعالیت و قدرت سایت، تمامی کلمات صنعت را میشناسیم. اما نکته این جا است که ممکن است کاربران نیاز خود را با کلمات دیگری بیان کنند که این کلمات در سبد کلمات کلیدی ما نباشند و اولویت کمتری برای ما داشته باشند، بنابراین یکی از کارهایی که باید انجام بدهیم، این هست که بفهمیم که کاربران چگونه جست و جو می کنند.

 

این قضیه از دوجهت اهمیت دارد.

 

  • انتخاب کلمات کلیدی غیرمرتبط و غیرمناسب : اگر بر این اساس، محتوایی تولید کنید کاربرانی که به شما می رسند، احتمالا مشتری شما نیستند و این یعنی این تمام هزینه و زمانی که صرف این کار کردید، بیهوده بوده است.

 

  • انتخاب کلمات کلیدی مرتبط اما غیرمناسب: بعضی موقع ها هم با وجود این که کلمات کلیدی مرتبطی انتخاب کردیم و فکر میکنیم که درست عمل کردیم، اما این دسته از کلمات کلیدی، کلماتی نیستند که مناسب وضعیت فعلی سایت ما باشند. چون با توجه به وضعیت موجود سایت، رسیدن به این کلمات طولانی خواهد بود و هزینه های زیادی خواهد داشت و در این مدت مشتری نخواهیم داشت.

 

پس با توجه به این توضیحات کلمات کلیدی ما باید، کلماتی باشند که مرتبط باشند و این کلمات با توجه به هدف بیزینس قابل دست یابی باشند.

 

اشتباهات رایج در انتخاب کلمات کلیدی

  • اتکا کامل به اطلاعات ابزارهای کلمات کلیدی

بعضی موقع ها ابزارهای مختلف کلمات کلیدی، دیتایی که بر حسب میزان سرچ و سختی کلمات کلیدی به شما نشان می دهند، اعداد درست صحیحی نیست.