اگر فکر میکنی آدم توانمندی هستی، رزومت برام اینجا آپلود کن و درباره خودت برام بنویس.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.